Antal träbyggnader ökar – ökar kostnaden?

I takt med ett ökat fokus och intresse för hållbarhet och det faktum att bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets miljö- och klimatpåverkan, ser vi på Arris just nu en stor ökning av förfrågningar om att göra kalkyler för träbyggnader. Förfrågningarna avser byggnader i olika storlekar och form, inom flertalet sektorer i branschen.

Träd
Nyheter

Det kan finnas ett flertal förklaringar till detta. Kommande lagkrav på klimatdeklarationer av nya byggnader, att många fastighetsägare har tagit interna beslut om hållbarhet och därför nu utreder möjligheten att bygga mer i trä samt att hyresgäster av samma skäl ofta väljer att sitta i fastigheter som är miljöcertifierade. Eller är det helt enkelt en bättre, snabbare och billigare lösning? 

Branschrapporter visar att byggsektorn står för cirka 20% av Sveriges totala koldioxidutsläpp och pekar på att omkring hälften av dessa utsläpp orsakas i själva byggprocessen. I en byggnad är det generellt sett grundläggningen och stommen som har störst koldioxidpåverkan. Då branschen strävar efter att minska miljöpåverkan från nya byggnader medför det att trä som material blir ett naturligt val, eftersom träkonstruktionen binder koldioxid. 

Den allmänna uppfattningen var länge att trä var lämpligt för lägre byggnader, medan högre byggnader krävde utförande i betong och stål. Denna bild är nu på väg att ändras och fler fastighetsägare och konsultgrupper utvärderar möjligheten att bygga både i trä och på höjd.

Utöver hållbarhetsaspekten finns det en rad andra parametrar som skiljer en stomme i trä mot en traditionell stomme i stål och betong. Kostnaden är självklart en viktig aspekt, men för att förstå den totala kostnadspåverkan är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv utöver valet av material och förstå hur projektet påverkas med allt från logistik, flexibilitet till övriga kostnadsdrivande faktorer. 

Utifrån ett investerings- och projekteringsperspektiv blir byggnadens planlayout, rumsbildning och våningshöjder påverkade, då en trästomme oftast kräver grövre dimensioner på balkar, pelare och bjälklag. Det i dagsläget begränsade antalet tillverkare av material kan påverka byggnadens utformning, eftersom leverantörer oftast producerar standardiserade produkter och längder. Speciella detaljer kan leda till utmaningar i både tillverkning och leveranstid.  

Under projekteringen är det även viktigt att vara medveten om att extra åtgärder ofta krävs för att exempelvis hantera byggnadens akustik. Å andra sidan har trä mycket goda egenskaper vad gäller brandsäkerhet. Då större och mer komplexa träbyggnader är ett relativt nytt område kan det vara en utmaning att få tag på en erfaren och kompetent konsultgrupp. 

Från ett produktionsperspektiv har en träbyggnad oftast kortare montagetid jämfört med en traditionell stomme, då vissa arbetsmoment uteblir eller kan reduceras. Exempelvis krävs inte lika omfattande grundläggningsarbeten då träbyggnader oftast har en lättare konstruktion. Under produktionsfasen kan den höga graden av prefabricering medföra att kompletterande arbeten på plats minskar och därmed finns möjlighet att förkorta montagetiden. 

Detta skulle kunna innebära möjligheter att minska projektets produktionstid och leda till kostnadsbesparingar, genom att indirekta kostnader såsom etableringskostnader, krantid och platsorganisation minskar. Däremot är det viktigt att vara medveten om att kostnader för specifika provisoriska åtgärder kan uppstå under byggtiden, exempelvis för skydd mot fukt, eftersom trä är känsligt under byggtiden. 

Med ovan sagt om träkonstruktioner är det viktigt att komma ihåg att det också pågår mycket utveckling kring hållbarhet inom betong- och stålindustrin. Man jobbar bland annat med att återanvända stål och armering och framställa klimatsmart betong. Även om träbyggandet utvecklats mycket de senaste åren krävs det fortfarande en viss del betong i konstruktionen, till exempel i grund och källarvåning. 

Som tidigare nämnts finns det ett flertal faktorer som påverkar byggkostnaden, samt för- och nackdelar med respektive materialval för stomkonstruktionen. Varje byggnad måste utvärderas utifrån sina specifika egenskaper, förutsättningar och målsättning. Vid utvärdering av konstruktionsmetod och deras respektive byggkostnad krävs det mycket mer än att bara jämföra kostnader kopplat till längd eller vikt på stål, betong eller trä för att få en rättvisande bild. 

Vi på Arris har som sagt under senare tid utfört flertalet kalkyler och jämförelser mellan olika konstruktionsmetoder inom en variation av branschsektorer. Vid en jämförelse av enbart stål/betong mot trä kan det tyckas vara billigare att bygga enligt de mer traditionella metoderna, men vid en analys av helhetsbilden samt med rätt förutsättningar behöver det inte nödvändigtvis bli ett dyrare alternativ att bygga i trä. 

Vänd er till oss om ni vill ha rådgivning och genomarbetade kalkyler för att kunna fatta välgrundade beslut, där ni fått möjlighet att överväga inte bara ekonomi, utan också övriga parametrar som skiljer en byggnad i trä mot en i betong och stål.