Hur kan kostnadsstyrningstjänster betala sig själva?

Som byggherre och entreprenör är kostnader en faktor som gör sig ständigt påmind i alla byggprojekt. De flesta i branschen är medvetna om vikten att bevaka kostnaderna och att aktivt arbeta med att säkerställa att slutkostnaden inte överskrider den budget som ligger till grund för respektive parts affär. Vår erfarenhet visar dock att nivån på kostnadsmedvetenhet och kostnadsstyrning skiljer sig enormt beroende på beställare.

Illustration "Cost Control"
News

Vissa beställare har väl inarbetade rutiner för att upprätta budgetar och styra kostnader, medan andra ligger långt efter, i slutändan ofta med stora ekonomiska konsekvenser.  De flesta beställare saknar ett verkligt helhetsgrepp kring kostnadsstyrningen från ett tidigt skede till projektets avslut. Vår erfarenhet visar också att både projektledning och ekonomiansvar ofta ligger på samma kontraktspart. Vi tycker att detta har varit problematisk i många fall, eftersom tiden inte räcker till att fokusera på att leverera den primära tjänsten (att projektet ska levereras i tid och till kravställd kvalitet) och göra ordentliga granskningar av projektets ekonomi, särskilt i komplexa projekt eller projekt som stöter på problem.

Det finns en tendens att lita på entreprenörens siffror om siffrorna inte är alldeles orimliga. Där finns en stor möjlighet att förbättra ekonomin i projekt genom att anlita en specialist som kan ställa välgenomtänkta och detaljerade frågor om kostnaderna som presenteras.

Viktigt att tydliggöra kostnadsdrivande faktorer i ett tidigt skede

Internationellt sett finns oftast ett helt annat fokus på kostnader genom hela projektet och där cost management-tjänster är bland de första tjänsterna som tillsätts i projekt. Detta görs i syfte att i ett väldigt tidigt skede vara delaktig i samtliga forum och beslut med kostnadsdrivande konsekvenser. I Sverige finns därmed en stor potential till utveckling då vår erfarenhet visar att det sällan finns tydliga upparbetade rutiner och processer kring hur kostnadsstyrningen ska hanteras, ofta med skenande projektkostnader som följd.

I de fall vi på Arris har kommit in i projekt i ett sent skede har det ofta visat sig vilka stora extrakostnader både beställare och entreprenörer betalar p.g.a. bristfällig kommunikation, otydliga processer och att gedigen kostnadskontroll och styrning saknas. Osäkerhet och otydlighet är riskfaktorer som i slutändan drabbar alla parter, och genom att minimera dem finns goda chanser till bättre affärer för samtliga – något vi alltid strävar mot.

Vårt mål i projekt är att våra tjänster alltid ska betala sig själva och att de processer vi inför ska bli en självklar del i framtida projekt. Vissa ställer sig kanske undrande till hur det är möjligt, men vår erfarenhet visar att den investering man som beställare gör för aktiv kostnadsstyrning är flera gånger lägre än de kostnadsökningar som ofta drabbar projekt där ekonomistyrningen inte prioriteras genom hela projektet.

Som oberoende rådgivare strävar vi på Arris alltid efter att presentera verkligheten som den är. Genom vår öppenhet och transparens är vårt mål att tydliggöra och förenkla ekonomiska ställningstaganden och att skapa en större trygghet genom hela byggprocessen. Alla företag och organisationer står inför sina unika utmaningar och vid intresse för vi gärna ett förutsättningslöst samtal kring vilka utmaningar just ni eventuellt har framför er.

Niklas Kindahl
Cost Manager, Arris AB